Velkommen til Hobro Musikforening . . . . .

Koncerter | Vedtægter | Bliv medlem | Billetter | Kontakt | Data | Sponsorer | Historik | Mobilside |

Se generalforsamlingsreferater: 2020-2021 l 2021-2022 l 2022-2023 l

Foreningens vedtægter
Vedtægter for Hobro Musikforening

Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Hobro Musikforening. Foreningen er stiftet 12. juni 1967 og er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.

Foreningens formål
§ 2. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for klassisk musik, såvel ældre som nyere, fortrinsvis ved afholdelse af koncerter af høj kvalitet. Der afholdes mindst 4 koncerter i sæsonen, som begynder i august og slutter den efterfølgende maj.

Medlemskab
§ 3. Enhver kan blive medlem mod betaling af et årligt kontingent, hvilket giver adgang til foreningens koncerter. Ved manglende kontingentbetaling betragtes medlemskabet som ophørt. Der er offentlig adgang mod betaling af gæstebillet. Børn og unge under uddannelse har gratis adgang.

Bestyrelsen
§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer af foreningen, og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, det begæres af et af dens medlemmer, dog mindst 3 gange om året.

Der er valg til bestyrelsen hvert år, således at to af medlemmerne afgår i lige årstal og tre i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden.

Udgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig for resten af funktionstiden med en af de valgte suppleanter.

Bestyrelsesposterne er ulønnede.

Generalforsamlingen
§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes efter afslutningen af sæsonens koncerter.
Indkaldelse sker ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem pr. brev eller e-mail med 14 dages varsel sammen med forslag til dagsorden.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, se dog § 9 .
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det eller mindst 50 medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med motivering og formuleret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§ 6. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Bestyrelsens planer for den kommende sæson.
4.Aflæggelse af regnskab.
5.Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
8.Behandling af indkomne forslag.
9.Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt eller pr. mail senest 14 dage før generalsamlingen og være ledsaget af en begrundelse og navn på forslagsstiller.

På generalforsamlingen kan kun de forslag komme under behandling, der nævnes i indkaldelsen samt ændringsforslag, der står i forbindelse med disse.

Regnskab
§ 7. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der er på valg hvert år.
§ 8. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Vedtægter og opløsning
§ 9. Til ændring af vedtægterne eller beslutning om ophævelse af foreningen kræves, at forslaget er optaget på dagsordenen til generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis foreningen skal opløses skal dette tillige vedtages uændret med ¾ flertal på en ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning skal foreningens formue anvendes til et musikalsk formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

De oprindelige love er vedtaget på generalforsamling 12. juni 1967, og de hermed foreliggende reviderede vedtægterer godkendt på generalforsamlingen 24. maj 2016.

Svend Sennels
dirigent ved generalforsamlingen

Bjarne Martin
formand

SE-nr.: 26 42 35 11 | Spar Nord Bank konto: 9815-2505745887 | Formand: Mikael Ustrup - mail@hobromus.dk - Mobil: 61 35 54 47

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 2019-2023