Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Hobro Bibliotek torsdag den 17. maj 2018 kl. 17 i store sal med følgende dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning om foreningens virksomhed i sæsonen 2017 -18

3.Planer for den kommende sæson 2018 – 19.

4.Kassereren aflægger revideret regnskab for 2017 til godkendelse, og redegør for budget 2018

5.Fastsættelse af kontingent og billetpriser for den kommende sæson

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Berit Dinesen og Bjarne Martin. Begge er villige til genvalg

7.Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.Behandling af indkomne forslag (skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før)

9.Eventuelt

 

Umiddelbart herefter afholdes ordinær generalforsamling i ”Hobro Musikforenings Venner” med sædvanlig dagsorden.

 

Bestyrelsen ser meget gerne at medlemmerne møder op til generalforsamlingerne og deltager i debatten om foreningens virke og bidrager med ideer. Vel mødt!

 

 

Med venlig hilsen

 

BESTYRELSEN for HOBRO MUSIKFORENING